Naslovnica Ustroj
Ustroj PDF Ispis

zgradaORGANIZACIJSKA STRUKTURA MINISTARSTVA FINANCIJA

Za obavljanje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz djelokruga Ministarstva za koje je potreban određen stupanj samostalnosti u upravljanju, a opseg poslova za svaku od njih zahtjeva najmanje tri izvršitelja s tim što se u taj broj ne uračunava rukovoditelj ustrojbene jedinice postoje slijedeće temeljne ustrojbene jedinice:


1. Kabinet ministra;
2. Sektor za fiskalni sustav, proračun, zajedničke i opće poslove;
3. Sektor za riznicu.
Kabinet ministra i Sektor za fiskalni sustav, proračun, zajedničke i opće poslove formirane su kao temeljne ustrojbene jedinice bez unutarnjih ustrojbenih jedinica. Sektor za riznicu se obrazuje kao temeljna ustrojbena jedinica sa unutarnjim ustrojbenim jedinicama u svom sastavu.

Kabinet ministra

Kabinet ministra, kao temeljna ustrojbena jedinica unutar Ministarstva, obavlja poslove koji su neposredno vezani za službene potrebe ministra:priprema materijale, prijedloge i mišljenja u svezi s realiziranjem programa aktivnosti ministra; obavlja poslove koji se odnose na pripremu i praćenje ostvarivanja programa rada Ministarstva i izradu izvješća; pribavlja dokumentaciju i materijale od organizacijskih jedinica i samostalnih izvršitelja u sastavu Ministarstva; osigurava pravodobnu dostavu materijala za Vladu i Skupštinu; obavlja organizacijske pripreme za sjednice stručnog kolegija i prati provedbu zaključaka kolegija; obavlja organizacijske pripreme za održavanje sastanaka koje organizira ministar; obavlja prijem materijala sa sjednica Vlade, Skupštine i drugih tijela Županije i prati realizaciju zaključaka Skupštine i Vlade koji se odnose na Ministarstvo; obavlja poslove koji se odnose na komunikaciju Ministarstva s medijima i prezentaciju aktivnosti Ministarstva; priprema istupe ministra i rukovodnih državnih službenika Ministarstva u javnosti; obavlja poslove vezano za provedbu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH; obavlja poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i savjeta ministru o pitanjima od značenja za projekcije i prognoze proračunskih agregata, analizu i planiranje fiskalne politike na razini Županije i planiranje proračuna Županije; obavlja poslove koji se odnose na izradu analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za ministra, daje mišljenja ministru o zaduženjima i garancijama Županije, te mišljenja o plasmanu sredstava od privatizacije, kao i mišljenja o drugim pitanjima iz djelokruga Ministarstva koja zatraži ministar; obavlja druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra.

Sektor za fiskalni sustav, proračun, zajedničke i opće poslove

Sektor za fiskalni sustav, proračun, pravne, zajedničke i opće poslove kao temeljna ustrojbena jedinica unutar Ministarstva obavlja poslove koji se odnose na:
- pripremu i izradu srednjoročnog makrofiskalnog i makroekonomskog okvira ;
- praćenje i analizu višegodišnjih fiskalnih ciljeva Vlade Županije Zapadnohercegovačke i analizu indikatora trenutne fiskalne pozicije Županije, fiskalnu održivost i odluka i aktivnosti koje mogu utjecati na ekonomski ili fiskalni izgled i njihovu realnost;
- praćenje svih relevantnih informacija i podataka drugih institucija od značaja za točnost u izradi makroekonomskih projekcija , kao i izmjene i zakona i drugih propisa koje mogu utjecati na proračun, odnosno financijske operacije Vlade Županije;
- procjenu i analizu utjecaja fiskalnih ciljeva na sadržaj i sustav izdataka po oblastima ili strateškim oblastima i njihovih politika i ocjenu realnosti fiskalnih ciljeva i održivosti;
- izradu smjernica i instrukcija prema korisnicima proračuna i vanproračunskim korisnicima i analizu njihovih zahtjeva;
- davanje sugestija pri izradi proračuna;
- izradu propisa vezanih za proračun;
- komunikaciju s proračunskim korisnicima i davanje prezentacija i instrukcija iz srednjoročnog makroekonomskog planiranja proračuna, i sa nižim razinama vlasti;
- praćenje makroekonomskih parametara i utjecaj prognoza na prihode, efekte zakona i njihovih izmjena na pojedine prihode;
- suradnju s nadležnim poreznim organima;
- suradnju sa predstavnicima međunarodnih financijskih institucija po pitanjima iz makroekonomskog okvira;
- pripremu proračunske dokumentacije;
- izradu tekućeg proračuna Županije u svim fazama i analitičkih materijala i informacija na temelju prikupljenih relevantnih podataka od drugih organa i institucija za pripremu i izradu proračuna u okviru proračunskih sredstava;
- izradu prijedloga odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće zalihe proračuna i drugih odluka za korištenje sredstava proračuna, sukladno zakonu o izvršavanju tekućeg proračuna;
- praćenje izvršenja tekućeg proračuna i analizu ponašanja proračunskih korisnika o utrošku odobrenih sredstava;
- analizu i usporedbu izvršavanja proračuna sa usvojenim proračunom i danim smjernicama i srednjoročnim okvirima;
- praćenje, analizu i usporedbu provedbe programa proračunskih korisnika i vanproračunskih korisnika i predlaganje odgovarajućih rješenja;
- pripremu informacija i dokumentacije za eventualnu izradu rebalansa proračuna;
- izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora;
- pravnu obradu prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata koje izrađuju ostale temeljne ustrojbene jedinice, svatko o pitanjima iz svoje nadležnosti i davanje pravnih objašnjenja, ugovora, sporazuma i drugih općih akata čije prednacrte pripremaju ostale ustrojbene jedinice u pitanjima iz svog djelokruga u pogledu pravne forme;
- izradu prednacrta i nacrta općih akata kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Ministarstvu:
- izradu pojedinačnih akata o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa u Ministarstvu i drugih rješenja koja donosi ministar;
- obradu svih pitanja koja se odnose na objavu internog ili javnog oglasa u svezi s popunom radnih mjesta državnih službenika ili namještenika u Ministarstvu;
- rješavanje o zahtjevima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa;
- pripremu objašnjenja i odgovora po pitanjima iz radnog odnosa u pokrenutim postupcima, planiranje godišnjih odmora i rješavanje jednostavnijih upravnih stvari iz oblasti prava i obveza iz radnog odnosa;
- pripremu plana javnih nabava u Ministarstvu i provedbu odgovarajućih postupaka i procedura za javne nabave;
- izdavanje, tiskanje, raspačavanje, povlačenje iz uporabe, zamjenu i maloprodaju županijskih biljega;
- obavljanje poslova vezanih za materijalno-financijsko poslovanje Ministarstva;
- pripremu podataka za obračun i isplatu plaća i naknada i drugih naknada za uposlene u Ministarstvu;
- obavljanje poslova uredskog poslovanja;
- provedbu propisa o kućnom redu i obavljanju službe osiguranja u Ministarstvu :
- poslove telefonske centrale;
- održavanje opreme i instalacija službenih prostorija;
- pripremu i posluživanje kave, čaja i osvježavajućih napitaka za potrebe rada Ministarstva;
- održavanje čistoće službenih prostorija;
- pripremu odgovarajućih podataka, izvješća i analiza o svim pitanjima iz djelokruga Sektora;
- druge poslove utvrđene planovima i programima rada.

Unutarnje ustrojbene jedinice

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za riznicu kao temeljne ustrojbene jedinice u kojoj postoje više vrsta poslova koji čine samostalnu cjelinu i čije obavljanje zahtjeva posebne ustrojbene cjeline i posebno upravljanje, a opseg poslova svake unutarnje jedinice zahtjeva najmanje tri izvršitelja s tim da se u taj broj ne uračunava šef unutarnje ustrojbene jedinice, obrazuju se slijedeće unutarnje ustrojbene jedinice:
1. Odsjek za javne prihode;
2. Odsjek za izvršavanje proračuna i izvješćivanje;
3. Odsjek za centralizirani obračun plaća i naknada;
4. Računovodstvo.

Samostalni izvršitelji

Za obavljanje poslova i zadataka koji se po propisima nalaze u djelokrugu Ministarstva i koji čine samostalnu cjelinu, a nema potrebe da se za njihovo obavljanje ustanovljava ni temeljna niti unutarnja ustrojbena jedinica niti se obavljanje tih poslova može predvidjeti u okviru neke od predviđenih ustrojbenih jedinica, a za obavljanje tih poslova potreban je samo jedan izvršitelj, predviđaju se samostalni izvršitelji nad čijim radom nadzor obavlja ministar i to:
1. Tajnik Ministarstva;
2. Savjetnik ministra;
3. Stručni savjetnik za poslove interne revizije proračunskih korisnika – interni revizor.

DJELOKRUG

Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji su mu Zakonom o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 9/04 i 9/06) stavljeni u nadležnost i to: obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni sustav i poreznu politiku Županije, sustav doprinosa, pristojbi i drugih dadžbina i igara na sreću, sustav financiranja javnih potreba, proračun Županije, monetarno-kreditni i bankarski sustav, vrijednosne papire, sustav osiguranja imovine i osoba, financijsko poslovanje i računovodstveni sustav pravnih i fizičkih osoba, dugove i potraživanja Županije, sredstva solidarnosti, obračunski sustav, sustav plaćanja, platni promet, investicije koje se investiraju iz sredstava Županije, inspekcijske poslove iz ovlasti Županije koji se odnose na poreze, doprinose, pristojbe i druge javne prihode, nadzor nad priređivanjem igara na sreću i drugih zabavnih igara, kao i druge poslove za koje je mjerodavno.

NADLEŽNOST

Ministarstvo je nadležno za:
• principe porezne politike, taksi i priprema propisa iz ovih oblasti;
• uspostavljanje odnosa s međunarodnim i domaćim financijskim institucijama;
• pripremu Proračuna i završnog računa proračunskih korisnika Županije;
• koordiniranje aktivnosti za osiguranje proračunskih sredstava Županije Zapadnohercegovačke;
• izvršavanje Proračuna i staranje o financiranju institucija Županije;
• upravljanje novčanim sredstvima i održavanje Jedinstvenog Računa Riznice;
• uspostavljanja računovodstvenih operacija institucija županije;
• razvoj i održavanje financijskog informacijskog sustava;
• propisivanje i provođenje internog nadzora proračunskih korisnika;
• upravljanje imovinom u vlasništvu institucija županije;
• obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonima i drugim propisima.

Ažurirano: Utorak, 18 Rujan 2012 13:52
 

grb ljubuski  grb siroki grb posusje  grb grude

karta zzh m

prostorni podaci zzh

Kontakt
IV. brigade HVO Stjepan Radić 9
Ljubuški
Županija Zapadnohercegovačka
88320
BiH
E-mail: zzh-mfin@tel.net.ba
Telefon: +387 39 831 761
Fax: +387 39 831 894